Salgs- og leveringsbetingelser

Gjelder ikke forbrukerkjøp


GENERELT

Leveranser fra medlemsbedrifter i NTL skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak som følger nedenfor. Øvrige særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som fremgår av tilbud/ordrebekreftelse, går foran disse salgs- og leveringsbetingelsene, kjøpsloven og NS 8409.

 

SELGERS TILBUD

Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres i hht SSB's byggekostnadsindeks på leveringstidspunkter.

 

ENDRING AV BESTILLING

Av produksjonstekniske årsaker må endringer av bestillinger være selger innen korrigeringsfristens utløp (se dato på ordrebekreftelse). Endringer skal skje pr. telefaks, vanlig post eller e-post. Leverandøren har rett til å øke prisen dersom endringen medfører høyere kostnader. Foretas endring etter dette tidspunkt plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen.

 

BETALINGSBETINGELSER

Netto pr 30 dager eller i henhold til avtale. Selger forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve dette endret til kontant før levering, evt at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet før levering. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes morarente i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling.

 

LEVERING/RISIKOENS OVERGANG

Leveringsbetingelser i henhold til avtale. Ved levering til byggeplass må kjøper sørge for kjørbar vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Levering anses skjedd når varene er losset av bilen og risikoen går samtidig over på kjøper. Lagring av varene på byggeplass, transport fra losseplass og inn i bygget, internt på byggeplassen eller lignende, utføres av og skjer for kjøpers ansvar og risiko. Ved levering til kjøpers lager overtar kjøper ansvaret for varen når dette er satt tilgjengelig for truck på bilens løftelem eller lasteplan. Ved henting av varer overtar kjøper risiko for varen når varen er levert rampekant.

Ved lagring av vinduer og dører må følgende forhåndsregler følges:

  • Vinduer og dører skal beskyttes mot sollys og forurensning, som f.eks. skitt og sementstøv
  • Emballasje må åpnes for å unngå kondens
  • Lagres på plant underlag – helst innendørs i ventilerte lokaler
  • Ved utvending lagring skal produktene lagres 10-15 cm over drenert grunn. Viktig at det dekkes til så regnvann ikke kommer til, samtidig som vinduene får luft
  • Feil oppbevaring kan føre til forhøyet fuktopptak som kan skade overflaten og vinduets funksjoner

 

 
GLASS LEVERES SEPARAT

Produkter over 300 kg leveres med  glass løst i egen kasse og kunden er selv ansvarlig for montering på byggeplass. Montering og kostnad for innsetting av glass er ikke beregnet i prisen. Vi anbefaler bruk av glassmester.

 

GLASS MÅ TRYKKUTJEVNES VED MONTERING FRA 800 MOH. 

Isolerglassruter som plasseres høyere enn 800 moh MÅ trykkutjevnes. Dersom dette ikke gjøres er det stor fare for at glasset sprekker. Grunnen er høydeforskjellen fra produksjonssted til monteringssted. Dette må oppgis ved bestilling. 

 

KONTROLL AV VAREN/REKLAMASJON

Kjøper plikter å kontrollere varene nøye ved mottakelsen, herunder at antall, størrelse, evt farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere synlige skader. Avviksmelding skal straks gis skriftlig til sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, mister kjøper rett til å reklamere på manglende enheter eller transportskader. Eventuelle skader/mangler skal meldes før montering.

 

LEVENGSFORSKINKELSE FRA KJØPER

Dersom leveringen utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale lagerleie for den perioden varene står hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

 

FORSINKELSE

Selger plikter å informere kjøper straks om forsinkelse. Samlet dagmulkt og/eller erstatningsansvar for forsinkelser skal ikke overstige 10% av kontraktssummen. Ved vesentlig forsinkelse, og som selgeren er ansvarlig for, kan kjøper dog heve avtalen.

 

MANGLER

Dersom den leverte varen har mangel, har selgeren etter eget valg rett til å foreta retting eller omlevering, jfr. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Selger er uansett ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap.

 

TVISTELØSNING

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.