Åpenhetsloven

Redegjørelse i samsvar med åpenhetsloven

 

H-vinduet Fjerdingstad AS, med datterselskapet Norwood i Polen, er i henhold til Åpenhetsloven, forpliktet til åpenhet og gjennomsiktighet i all sin aktivitet. Utgangspunktet for vår redegjørelse og aktsomhetsvurdering er våre etiske retningslinjer hvor respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er beskrevet.

 

1.    H-vinduet Fjerdingstad AS omsetter dør og vindusprodukter til det norske markedet, og gjennom datterselskapet Norwood også til deler av det europeiske markedet. Produksjonene er lokalisert til Hokksund og til utkanten av Gdansk i Polen. Våre leverandører er i hovedsak fra Norge og land innenfor det Europeiske fellesskap (EU).

 

2.    H-vinduet Fjerdingstad AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: “Gjøre egne risikokartlegginger av mulige negative påvirkninger på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og/eller redusere slik påvirkning”. Tiltakene som iverksettes vil bli overvåket og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø, skal vi stanse denne aktiviteten, og eventuell skade vil søkes gjenopprettet. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden, er leverandøren i henhold til avtalene med oss, også ansvarlig for gjenoppretting. 

 

3.    H-vinduet Fjerdingstad AS anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av de viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørenes mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med samarbeidspartnere som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. Selskapet støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeider  representasjon. Vi skal involvere de ansattes representanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med å utvikle en bærekraftig forretningspraksis.          

 

4.    Styret i selskapet er ansvarlig for at dette arbeidet forankres i hele organisasjonen og at det er en kontinuerlig oppfølging av dette. En gang pr år vil styret få overlevert en status, og ha en gjennomgang og revisjon av selskapets redegjørelse.